آشنایی با مراجع قضایی دادگستری

آشنایی با دادسرا یا دادگاه

آیا در بین فامیل ، دوستان و آشنایان خود کسی را می شناسید که در ارتباط با دیگران موفق تر عمل کند ؟

منظور کسی است که در اصطلاح روابط عمومی بالایی برخوردار است معمولا چنین فردی با شناخت نقاط ضعف طرف مقابل و برجسته کردن آنها او را مجذوب کلام و رفتارش می نماید . یا این که با وارونه نشان دادن نقاط ضعف مصاحب خود نوعی حس اعتماد به نفس و خود بزرگ بینی را در او تقویت کرده و از این طریق به مقصود خود نایل می گردد. استفاده صحیح از کلمات و رفتار بجا و منطقی از خصوصیات عمده این افراد به شمار می رود . اهمیت این موضوع تا به آنجاست که وقتی که وقتی قصد داریم به یک اداره یا سازمان دولتی یا خصوصی مراجعه کنیم از چنین شخصی میخواهیم که ما راهمراهمی کند تا از این طریق بتوانیم کارهایمان را در آن اداره سریع تر به انجام برسانیم . حتی در این زمینه کتاب ها و مقالات بسیاری منتشر شده تا همه بتوانند با بهره برداری دستورالعمل های انها در ارتباط با اطرافیان خود موفق تر عمل کنند . البته  به دلیل وجود تفاوت های اخلاقی و رفتاری بین اشخاص همگی نمی توانند در این مورد به یک صورت عمل نمایند اما رعایت برخی از نکات توسط ارباب رجوع در مراجعه به نهادها دولتی موجب می شود که حداقل سیر ادرای پرونده های آنها دچار تاخیر یا توقف نگردد . لذا بنا داریم داریم تا به برخی از موارد در مراجعه به دادسرا ها یا دادگاها  اشاره کنیم که عمل به آنها می تواند بر سرعت انجام امور مراجعین تاثیر مثبت بگذارد .

نکته های کلیدی مراجعین دادسرا و دادگاه

سعی نمایید از هر اطلاقی به عنوان اطلاعات استفاده نکنید . این کار ممکن است موجب زحمت کارمندان شود و آنگاه با این جمله روبرو شوید ، (اینجا اطلاعات نیست ) بنابراین به محل اطلاعات رجوع کنید و اگر چنین جایی وجود نداشت ،  به دفتر کل مراجعه کنید . با کارمندان پرخاش و تندی نکنید آنها هم از میان شما و همچون شماشهروند این جامعه هستند و دست تقدیر آنها را آنجا نشانده است و البته وظیفه دارند که به شما خدمت کنند . در صورت مواجه شدن با خستگی بیش از حد کارمند، کمیتامل کنید ، سکوت کنید به اندازه ای که از مشغله های دیگر رهایی باید و آماده پذیرش شما شود . از کارمند فقط در حیطه توانایی هایش انتظار انجام کار داشته باشید . توقع از کارمند برای انجام کار خارج  از مسئولیتش ممکن است موجب توقف مسیر اداری پرونده شما گردد.

به اعتبار احترام قاضی در مسند قضاوت بدون اجازه وارد اتاق نشوید . صبحت های طرف دیگر دعوا را قطع نکنید و بدون اجازه قاضی صحبت نکنید . وقتی که اجازه صحبت یافتید در محضر قاضی و حتی در جاهای دیگر سعی کنید به طرف دعوا جسارت نکنید تنها ادعا یا دفاع خود را مطرح کنید . سعی نمایید درب اتاق قاضی را نیمه باز نگذارید و از شکاف درب به داخل اتاق نگاه نکنید . در کنار درب اتاق قاضی ازدحام نکنید . این کار موجب قاضی تمرکزش را از دست بدهد و برای قضاوت بی طرفانه دچار زحمت گردد.